Ajuts adreçats a empreses i autònoms

Es tornen a convocar els ajuts per a la contractació de persones en situació d'atur de Gavà i per a la creació del propi lloc de treball.

L'Ajuntament ha aprovat un conjunt de subvencions per atraure nova activitat econòmica al municipi i que aquesta contribueixi a generar nous llocs de treball per als gavanencs i les gavanenques.

Aquests ajuts s'emmarquen en el Pla de Promoció Econòmica, que inclou un seguit de mesures que han de permetre definir un nou model productiu que aporti valor afegit, més competitivitat i més ocupació.

Amb aquest pla, l'Ajuntament mostra la voluntat d'abocar tots els esforços per estimular l'activitat econòmica, per establir estratègies i coordinar accions en estreta col·laboració amb l'empresariat i els agents socials.

L'Ajuntament de Gavà, amb el suport tècnic i econòmic del Pla Metropolità de Suport a les Polítiques Socials Municipals 2016-2019 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, proposa una línia d'assignacions econòmiques amb l'objecte incrementar l'ocupació efectiva i directa de les persones desocupades del territori, i la consolidació del teixit empresarial i comercial del municipi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASSIGNACIONS ECONÒMIQUES PER LA CONTRACTACIÓ PER PART D'EMPRESES I/O AUTÒNOMS

L'atorgament d'aquest ajut econòmic té com a finalitat subvencionar el 50% de la contractació per part de les empreses que desenvolupin la seva activitat a l'àrea metropolitana de Barcelona (prioritàriament al municipi de Gavà ) i que contractin persones en situació d'atur durant un període mínim de 6 mesos.

Les persones a contractar hauran de complir els següents requisits generals previ a la data de presentació de la candidatura/sol·licitud:

 • - Estar en situació legal de desocupació i inscrit/a al Servei d'Ocupació de Catalunya com a demandant d'ocupació no ocupat (mínim de 3 mesos consecutius de registre)

 • - Empadronament a Gavà mínim 6 mesos

 • - Tenir permís de treball vigent

 • - I, com a mínim, un dels requisits específics d'acord a:

  • - la situació familiar

  • - l'edat activa d'ocupació

  • - la promoció de la igualtat d'oportunitats d'accés al mercat de treball

En el moment de la sol·licitud, les empreses/ autònoms sol·licitants hauran d'acomplir els següents aspectes:

 • - PIME o autònom

 • - Seu social a Gavà o AMB

 • - Titularitat CC on rebre l' import de l'assignació econòmica

 • - Dur a terme un contracte laboral de:

  • - 6 mesos o més (inici: abans de l'1.10.2017 / data fi: màxim 31.03.2018)

  • - 12 mesos o més (inici: abans de l'1.04.2017)

Trobareu tota la documentació i informació addicional sobre aquest ajut:

 

ASSIGNACIONS ECONÒMIQUES PER A L'AUTOOCUPACIÓ


L'atorgament d'aquest ajut econòmic té com a finalitat  l'increment de l'ocupació efectiva per compte propi mitjançant una assignació econòmica per a la creació del propi lloc de treball (autocupació) per a persones en situació d'atur del municipi de Gavà.

En concret, se subvencionarà amb un màxim de 4.000 euros per persona emprenedora, les següents despeses necessàries per a l'inici de l'activitat:

 • - La quota de cotització al RETA de 6 mesos.
 • - L'import de la taxa municipal de llicències d'obres per inici d'activitat o l'impost sobre construccions, instal·lacions o obres (ICIO).
 • - L'import de la taxa municipal per a l'obertura de l'establiment.
 • - L'import de la taxa municipal per a la prestació serveis d'intervenció administrativa en l'activitat de la ciutadania i les empreses.
 • - El cost de l'informe tècnic o projecte del negoci expedit per un/a arquitecte/a o enginyer/a, amb un import màxim per aquest concepte de 1.000 euros.
 • - Les despeses notarials de l'escriptura pública de constitució amb un import màxim per aquest concepte de 1.000 euros.
 • - Les despeses de gestoria o assessoria dels tràmits d'alta de l'autònom o empresa, amb un import màxim de 500 euros.


Les persones beneficiaries hauran de complir els següents requisits generals previ a la data de presentació de la candidatura/sol·licitud:

 • - estar en situació legal de desocupació i inscrit/a al Servei d'Ocupació de Catalunya com a demandant d'ocupació no ocupat (mínim de 3 mesos consecutius de registre)
 • - empadronament a Gavà mínim 6 mesos
 • I, com a mínim, un dels requisits específics d'acord a:
 • - la situació familiar
 • - l'edat activa d'ocupació
 • - la promoció de la igualtat d'oportunitats d'accés al mercat de treball

Trobareu tota la documentació i informació addicional sobre aquest ajut:

Si ets una empresa o autònom/a i t'interessen aquests ajuts posa't en contacte amb:

Centre de Suport a l'Empresa | Carrer del Progrés, 27 | 93 633 34 50 | cse@gava.cat

Amb el suport de:


 

Subvencions per la millora de la competitivitat de les empreses de Gavà

Una de les finalitats de les polítiques de promoció econòmica de la ciutat continua sent la creació d'ocupació, la qualificació i inserció laboral de la ciutadania en situació d'atur, i el creixement i la competitivitat de les empreses del territori per tal que puguin fer front als canvis socioeconòmics conseqüència de la crisi.

L'Ajuntament de Gavà vol prioritzar i potenciar el creixement de les empreses ja existents al Parc Empresarial Gavà, ajudant-les a millorar la seva competitivitat empresarial mitjançant serveis ja existents i també amb la creació i desenvolupament de nous projectes i serveis sostenibles i respectuosos amb el medi ambient i amb la societat en general.

La finalitat de la subvenció per a la millora de la competitivitat de les empreses és fomentar les actuacions en matèria de mobilitat sostenible dels treballadors i treballadores de les empreses ajudant a reduir l'impacte medi ambiental dels desplaçaments al lloc de treball, a més del foment de les sol·licituds de patents i models d'utilitat tant espanyols com a nivell europeu i/o internacional.

Per altra banda, l'objectiu és potenciar l'Ecoindústria i l'economia circular mitjançant la cerca continuada de sinèrgies entre empreses del municipi de Gavà i la revalorització dels seus residus.

En concret es defineixen tres línies de projectes subvencionables, fins a un màxim del 20% del valor total de la inversió, corresponents a un màxim de 5.000€ per projecte:

 

 • LÍNIA A: MOBILITAT SOSTENIBLE

  Se centra en el foment de la mobilitat sostenible dels treballadors i treballadores de les empreses del municipi, facilitant mesures que redueixin l'impacte dels desplaçaments al lloc de treball. Es consideraran totes aquelles accions adreçades a:

  • - A la promoció de l'ús de la bicicleta (instal·lació de pàrkings de bicicletes a les empreses, compra de bicicletes elèctriques d'ús pels treballadors,...)
  • - Als plans de desplaçaments col·lectius elaborats per les empreses.
  • - El cost del lloguer d'autobusos de l'estació de tren a les empreses.
 •  
 • LÍNIA B: PATENTS I MODELS D'UTILITAT ESPANYOLS I A L'EXTERIOR

  Programa d'ajudes per al foment de sol·licitud de patents i models d'utilitats espanyols i/o a l'exterior per a empreses adreçades a estimular la protecció nacional de la tecnologia amb la finalitat de millorar la competitivitat de les empreses. Es consideraran totes aquelles accions adreçades a:

  • - Tramitació de la sol·licitud de patent o d'un model d'utilitat a l'organisme competent.
  • - Traducció a l'idioma del país en el cas de les sol·licituds a l'exterior.

 

 • LÍNIA C: PROCESSOS D'ECOINDÚSTRIA I ECONOMIA CIRCULAR
 • Subvencions destinades a les empreses que volen revaloritzar els seus residus amb l'objectiu de trobar les possibles sinergies perquè els residus, l'energia i els fluids d'una empresa siguin la matèria primera d'una altra empresa, de forma que tothom se'n pugui beneficiar, o bé que es puguin generar subproductes nous a l'empresa, fent-ne del residu un nutrient. Es consideraran totes aquelles accions adreçades a:
 •  
  • - Accions adreçades a totes aquelles empreses que dins del seu procés d'obtenció de recursos, procés de producció, procés de distribució, i/o procés de gestió de residus, realitzin accions sostenibles que suposin anar més enllà de la normativa establerta i suposin un impacte positiu en la salut humana i el medi ambient.
  • - La contractació d'una consultora especialitzada per a l'obtenció de la certificació de producte, en qualsevol dels nivells que es pot assolir i basat en les criteris de salut dels materials inventariats a tota la cadena de subministrament, reutilització de materials, energia renovable i gestió del carboni, gestió de l'aigua, i responsabilitat social corporativa i bio diversitat.

 

Trobareu tota la documentació i informació addicional sobre aquest ajut:

 

 

 

Si t'interessen aquests ajuts posa't en contacte amb:

Centre de Suport a l'Empresa | Carrer del Progrés, 27 | 93 633 34 50 | cse@gava.cat