Recull de Normativa Comercial

VULL OBRIR UNA BOTIGA. Tràmits a seguir

https://canalempresa.gencat.cat/ca/03_sectors_d_activitat/comerc/Vull-obrir-un-establiment-comercial/

CALENDARI DE FESTIUS AMB OBERTURA COMERCIAL AUTORITZADA PER A L'ANY 2020

El calendari de festius amb obertura comercial autoritzada per a l'any 2020 és el següent:

5 i 12 de gener
5 de juliol
15 d'agost
12 d'octubre
6, 13, 14, 20 i 27 de desembre (14 i 27 de desembre triats per Gavà)

CALENDARI DE FESTIUS AMB OBERTURA COMERCIAL AUTORITZADA PER A L'ANY 2021

3 i 10 de gener
4 de juliol
1 i 28 de novembre
6, 8, 12,14 i 19 de desembre (12 i 14 de desembre triats per Gavà).

Enllaços d'interès:

- ORDRE EMC/129/2019, de 28 de juny, per la qual s'estableix el calendari d'obertura a Catalunya dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2020 i 2021.

REGULACIÓ EN MATÈRIA D'HORARIS COMERCIALS

D'acord amb la interlocutòria de data 21.3.18 dictada pel Tribunal Constitucional en el recurs d'inconstitucionalitat núm. 5332-2017, resta suspès l'article 37.1.j) de la Llei 18/2017, d'1 d'agost, de comerç, serveis i fires, fins a que dicti sentència. Entre tant, i fins que la sentència que pugui dictar el Tribunal Constitucional no determini la norma aplicable, els establiments comercials amb una superfície de venda inferior als 300m2 tenen llibertat per a determinar els dies i hores d'obertura al públic, inclosos els establiments gestionats en règim de franquícia, sempre i quan la seva explotació no estigui al càrrec d'una gran empresa (més de 249 persones empleades i un volum de negoci superior al cinquanta milions d'euros –recomanació 2003/361/CE de la Comissió de 6.5.03-), d'acord amb el que preveu l'article 5.2 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment per a la competitivitat.

Normativa horaris comercials:

  • - Llei 18/2017, d'1 d'agost, de comerç, serveis i fires.
  • - Llei 3/2014, del 19 de febrer, d'horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció.
  • - DECRET LLEI 4/2012, de 30 d'octubre, de mesures en matèria d'horaris comercials i determinades activitats de promoció (DOGC núm. 6245 publicat el  02/11/2012).
  • - Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. Art. 27 modificació de la Llei 1/2004, de 21 de desembre, d'horaris comercials.

Mes informació en matèria d'horaris comercials en aquest enllaç

ALTRA NORMATIVA QUE AFECTA AL SECTOR COMERCIAL:

  • - Reial decret llei 19/2012, de 25 de maig, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis.
  • - Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis.

 

 

Tornar