Igualtat i conciliació

Punt virtual d'atenció a les empreses de Gavà en matèria d'igualtat

El servei d'informació i assessorament a les empreses en matèria d'igualtat d'oportunitats en l'àmbit laboral vol ser una eina de suport per a les empreses interessades a incorporar l'equitat de gènere en els seus processos de selecció, contractació, gestió del personal i plans d'igualtat interns.

Serveis que oferim:

    Informació i assessorament a les empreses que vulguin fer un pla d'igualtat intern.
    Informació de recursos, legislació, i de subvencions per implementar la igualtat d'oportunitats dins de l'empresa.
    Informació per a la prevenció i actuació en casos d'assetjament sexual i per raó de sexe a l'empresa.

A qui es dirigeix:

El servei s'ofereix a totes les empreses de Gavà.

On dirigir-se:

Regidoria d'Igualtat i Ciutadania

Tel. 93 263 91 00 ext. 9405

igualtat@gava.cat

 

Enllaços d'interès:

LEGISLACIÓ D'ÀMBIT ESTATAL

* Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.

* Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

* Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras.

* Ley Orgánica,1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

LEGISLACIÓ D'ÀMBIT AUTONÒMIC

* Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

* Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

ORGANISMES OFICIALS

* Departament d'Empresa Coneixement de la Generalitat de Catalunya

* Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya

* Ministerio de Empleo, Migraciones y Seguridad Social

* Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad

 

On dirigir-se

Regidoria d'Igualtat i Ciutadania

Tel. 93 263 91 00 ext. 9405

igualtat@gava.cat